ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง