ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง